Irakaskuntza publikoaren eta bere irakasleen ordua iritsi da


17 Oct, 2022

ANPEk Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioari eta autonomia-erkidegoei konpromiso irmoa eskatzen die Irakaskuntza Publikoarekin eta irakasleekin.

Funtsezkoa da Hezkuntza Ministerioak, autonomia-erkidegoekin lankidetzan, LOMLOEren Zazpigarren Xedapen Gehigarria garatzea eta honela ezartzea:

IRAKASLEEN LANBIDEARI BURUZKO LEGE bat, irakaskuntzako lanbidearen eskubideak, betebeharrak, kode deontologiko bat, hasierako prestakuntza eta irakasteko gutxieneko baldintzak arautzen dituena.

IRAKASKUNTZAKO FUNTZIO PUBLIKOAREN ESTATUTUA, irakasle funtzionarioa izatetik erretiro aurreratuaren eredura arte arautzen duena. Karrera profesionala ezartzea eta irakasleen lan-baldintzak parekatzea autonomia-erkidego guztietan, irakasleen kidegoen estatu-izaera indartuz.

Araudi horrek honako neurri hauek finkatu eta jaso behar ditu:

 • Ordainsariak eta soldata-parekatzea. Irakasleok estatu-mailako kidegoa gara, eta ez litzateke soldata-diskriminaziorik egon behar, ez eta ordainsari-desberdintasunik ere, autonomia-erkidegoetan egiten ditugun funtzioengatik. Ezinbestekoa da, halaber, eta orain inoiz baino beharrezkoagoa, soldatak KPIaren arabera berrikusteko klausula bat ezartzea, 2022an oso esanguratsua izan daitekeen erosteko ahalmenaren galera saihesteko. Era berean, beharrezkoa da irakasleek betetzen dituzten eginkizun guztiak, irakaskuntzaz gain, ordainduak eta aitortuak izatea.
 • Irakasleen eskola-ordutegia. ANPE izan zen ministroari Estatu osorako irakasleen gehienezko eskola-ordutegia ezartzea eskatu zion sindikatu bakarra, Haur eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzetarako 23 eskola-orduak eta gainerako irakaskuntzetarako 18 eskola-orduak gainditu ez ditzan, eta, horrela, autonomia-erkidegoen artean alde handiak saihesteko. Horretarako, 4/2019 Legea aldatu beharko litzateke, eta gehieneko eskola-ordutegi hori ez da gomendatutakoa izango, derrigorrezkoa baizik, eta, gero, gehiago murriztu ahal izango litzateke autonomia-erkidegoetan, autonomia-erkidego askotan azpitik zegoen eskola-ordutegira iritsiz.
 • Ikasgelako ikasle-ratioak. Beharrezkoa da ikasgela bakoitzeko gehienezko ikasle-kopurua murriztea irakaskuntza guztietan: gehienez 15 ikaslek 3 urteko Haur Hezkuntzan eta 18 4 eta 5 urtetan, 20 Lehen Hezkuntzan, 25 Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, eta %20ko murrizketa gainerako irakaskuntzetan. Bestalde, garrantzitsua da gutxieneko ikasle kopurua murriztea, taldeak sortu, ikasgaiak eman eta irakaskuntzak ezarri ahal izateko, hori funtsezkoa baita landa-eremuan.
 • Irakasleen kidegoa. Unibertsitateko titulua duten irakasle guztiak A1 funtzionarioen taldean sartzea, irakasleen kidegoei eutsiz eta soldatak parekatzeko mekanismoak ezarriz.
 • Irakasleen familia eta lana uztartzea. Estatu osoan irakasleen baimenak, lizentziak eta eszedentziak parekatu behar dira, eta, gainera, beste langile publiko batzuekiko dagoen diskriminazioa amaitu behar da. Era berean, irakasleentzako gizarte-laguntzak ezartzea eskatzen dugu, hala nola Unibertsitatean eta araubide bereziko ikastetxeetan doako matrikula, Haur Eskolako laguntzak, gure seme-alabentzako jangela eta ikasketetarako laguntzak, etab.
 • Irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntza. Hasierako formakuntza eta irakaskuntzako kidego guztietan antzeko irakaskuntzak emateko baldintzak, guztiak funtzionarioen maila gorenean integratu ahal izateko. Irakasleen etengabeko prestakuntzari dagokionez, doakoa eta eskola-orduetan izan behar da.
 • Interinoak. Plantillen egonkortasuna eta irakasleen kidegoetan sartzeko sistema berria. Beharrezkoa da ikastetxeetako plantillei egonkortasuna ematea, lan-eskaintza publiko zabalen bidez. Era berean, egungo oposizio-lehiaketa sistema aldatu egin behar da, beste sistema objektiboago batekin, gaitegi ofizialekin eta proba objektiboagoekin. Irakaskuntzan izandako esperientzia balioetsi behar da, legeak baimentzen duen gehienekora arte, eta praktiketatik salbuetsi behar dira gutxiengo denbora batez interino gisa aritu diren irakasleak.
 • Irakasleen mugikortasuna. Estatuko Lekualdatze Lehiaketa Orokorraren deialdiez gain, Estatu osorako baliozkoak diren zerbitzu-eginkizunen deialdiak arautzea.
 • Karrera profesionala eta erretiro aurreratua. Ezinbestekoa da irizpide objektiboetan oinarritutako errekonozimendu ekonomiko eta administratiboa duen karrera profesionala arautzea. Autonomia erkidego guztietan sustatu behar da katedretan sartzeko plazen deialdia, plantillaren %30era iritsi arte. Ezinbestekoa da, halaber, erretiro aurreratuaren eredu espezifiko bat ezartzea gure sektoreari, eta haren jarraipena ziurtatzea.
 • Bizikidetza eta irakaskuntza-agintaritza hobetzeko plana. Beharrezkoa da ikastetxeetan bizikidetza hobetzeko Plan bat ezartzea, autonomia-erkidego guztientzat oinarri izango dena, bai eta Lege-mailako araudi nazional bat ere, irakasleen autoritate publikoaren aitorpena garatuko duena beren eginkizuna betetzean.
 • Klaustroak. Klaustroek beren protagonismoa berreskuratu behar dute, eta eskumen gehiago hartu behar dituzte ikastetxeen gobernuan eta erabakiak hartzean, adibidez, zuzendaria aukeratu behar denean.
 • Burokrazia murriztea. Azken urteotan etengabe gora egin duen irakasleok jasaten dugun burokrazia izugarri murriztu behar da, batez ere gaur egun LOMLOEren garapenarekin, orain, inoiz baino gehiago, burokrazia gutxiago eta irakaskuntza gehiago eskatu behar dira.

ANPE exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a las Comunidades Autónomas un compromiso firme y decidido con la Enseñanza Pública y su Profesorado.

Es fundamental que el Ministerio de Educación en colaboración con las CCAA, desarrollen la Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE y así se establezca:

Una LEY DE LA PROFESIÓN DOCENTE, en la que se regulen los derechos, deberes, un código deontológico de la profesión docente, la formación inicial y los requisitos mínimos para impartir docencia.

Y un ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE, que regule desde el acceso a la condición de funcionario docente hasta un modelo de jubilación anticipada. Estableciendo una carrera profesional y la equiparación de las condiciones laborales del profesorado en todas las CCAA, reforzando el carácter estatal de los cuerpos docentes.

Esta normativa debe fijar y recoger las siguientes medidas:

 • Retribuciones y equiparación salarial. Los docentes somos un cuerpo estatal y no cabe discriminación salarial ni diferencias en la retribución por las funciones que realizamos en las distintas Comunidades Autónomas. Es imprescindible también, y ahora más necesario que nunca, establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC, y así evitar la pérdida de poder adquisitivo.
 • Horario lectivo del profesorado. ANPE fue el único sindicato que exigió a la Ministra fijar un horario lectivo del profesorado máximo para todo el Estado, de tal manera que no pueda superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria, y de 18 horas lectivas para el resto de enseñanzas, y evitar grandes diferencias entre CCAA.
 • Ratios de alumnos por aula. Es necesaria una reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas: máximo de 15 alumnos en 3 años y 18 alumnos en 4 y 5 años, 20 alumnos en Primaria, 25 alumnos en Secundaria y Bachillerato, y una reducción de un 20% en el resto de las enseñanzas.
 • Cuerpos docentes. Inclusión de todos los docentes, con titulación universitaria, en el grupo funcionarial A1, manteniendo los cuerpos docentes y estableciendo mecanismos de equiparación salarial.
 • Conciliación familiar y laboral del profesorado. Es necesaria una equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, además de acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos. También exigimos el establecimiento de ayudas sociales para el profesorado como matrícula gratuita en la Universidad y en los centros de régimen especial, ayudas de guardería, comedor y de estudios para nuestros hijos, etc.
 • Formación inicial y permanente del profesorado. Una formación inicial y requisitos para impartir docencias similares en todos los cuerpos docentes que permita la integración de todos ellos en el más alto grado funcionarial. Respecto a la formación permanente del profesorado, debe ser gratuita y en horario lectivo.
 • Interinos. Estabilidad de plantillas y nuevo sistema de acceso a los cuerpos docentes. Es necesario dar estabilidad a las plantillas de los centros a través de amplias ofertas de empleo público. A su vez, hay que cambiar el actual sistema de concurso-oposición por otro más objetivo, con temarios oficiales con contenido y pruebas más objetivas. Con una valoración de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la legalidad y eximir de la fase de prácticas a aquellos docentes que ya han desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo.
 • Movilidad del profesorado. Además de las convocatorias de Concurso General de Traslados de carácter estatal, se regulen convocatorias de comisiones de servicio, válidas para todo el territorio nacional y de “concursillo”.
 • Carrera profesional y jubilación anticipada. Es imprescindible regular una carrera profesional, con reconocimiento económico y administrativo, basada en criterios objetivos. Hay que potenciar la convocatoria en todas las CCAA de plazas de acceso a cátedras hasta llegar al 30% de la plantilla. Es imprescindible también fijar un modelo de jubilación anticipada con carácter específico a nuestro sector y asegurar su continuidad.
 • Plan de mejora de la convivencia y autoridad docente. Es necesario establecer un Plan de mejora de la convivencia en los centros que sirva de marco para todas las CCAA, además de una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función.
 • Papel de los claustros. Los Claustros deben recuperar su protagonismo y asumir más competencias en el gobierno y toma de decisiones de los centros educativos, por ejemplo, eligiendo al director.
 • Reducción de la burocracia. Hay que reducir drásticamente la burocracia que sufrimos los docentes que no ha parado de aumentar en los últimos años, fundamentalmente en el momento actual con el desarrollo de la LOMLOE, ahora más que nunca es necesario exigir menos burocracia y más docencia.
triptico-reloj-anpe_pais_vasco